Thẻ nhân viên, thẻ ID

Là các thẻ đã cá thể hoá tên, chức danh, hình ảnh, mã hoá từ hoặc mã vạch…
Thể hiện sự chuyên nghiệp, văn minh của doanh nghiệp.
Các đồng nghiệp dễ dàng trong liên hệ, giao lưu trong doanh nghiệp.
Kết hợp chấm công, quản lý ra vào một cách khoa học và chính xác cho doanh nghiệp.

nhan-vien-id